Kadim Tarihçi Photos & Videos on Instagram

@tarihtarih_1071  🇹🇷Yenilikçi,Gerçek ve Tarafsız Tarih 🇬🇧Innovative, True and Neutral History 🇫🇷Histoire innovante, vraie et neutre

16 days ago

🇹🇷 Er Ryan'ı Kurtarmak filminden bir sahne. Savaşın ortasında aniden karşılaşan Alman ve Amerikan askerinin tepkisi. 🇬🇧 A scene from the movie Saving Private Ryan. The reaction of the German and American soldiers suddenly encountered in the middle of the war. #ww2 #german #germany #deutschland #nazi #europe #washington #film #war #ww2 #america #movie #usa #1944 #1945 #berlin #tarihçilik #histoire #historian #hitler #germany #soviet #france #french #bookstagram

252 54 0
2 months ago

🇹🇷 "Enver Paşa yetenekli bir kurmaydı. Çok genç yaşta imparatorluk ordularının başkumandanı oldu, mareşallığa ulaşacak vakti olmadı. 4 Ağustos 1922’de Tacikistan’da, Kızıl ordunun kuşatmasını yarmak isterken şehit düştü. 1908’den itibaren 14 yıl içinde bütün bu yönleriyle Türk tarihini işgal eden portrelerden oldu." #tarih #history #tarihçilik #histoire #historian #ottomanempire #germany #france #french #england #russia #turkey #türkiye #turks #turc #enverpaşa #türkiye #osmanlı #prussia #europa #asia #bookstagram #knowledge #ittihat #talat #cemal #worldwar

86 2
2 months ago

🇹🇷 1955 yılı Ağustos ortalarında yani Kıbrıs meselesinin yavaş yavaş alevlenmeye başladığı yıllarda ve 6-7 Eylül olaylarından kısa bir sür ön önce Türk kamuoyu yeni bir heyecanla dalgalandı.Ağustos ortalarında Yunanlıların bir beyaz kitap yayınlayarak,Türk hudutları içinde bulunan Doğu Trakya,İmroz ve Bozcaada üzerinde hak iddia etmeleri Türkiye'de infiale sebep oldu.Ankara Üniversitesi Talebe Birliği 17 Ağustos'ta yayınladığı bir beyannamede,Yunanlılara hitaben "Türkler yeni bir 30 Ağustos yaratmaya her zaman hazırdır.Bir gün Akropolde Türk bayrağı görmeyi arzu etmiyorsanız,sesinizi kesin" diyordu. #tarih #history #tarihçilik #histoire #historian #ottomanempire #germany #france #french #england #russia #turkey #türkiye #istanbul #1955 #kıbrıs #cyprus #lefkoşa #berlin #greece #atina #london #bookstagram #europa

58 1
2 months ago

🇹🇷 Türkiye ve Yunanistan'ı karşı karşıya getiren Kıbrıs meselesi yakın tarihin perspektifi içinde ele alındığında,açık bir gerçeği ortaya koymaktadır.Yunanistan için bir emperyalizm ve aynı zamanda kıskaç içine alacağı Türkiye'nin varlığına kastetme meselesidir.Türkiye için ise bir güvenlik ve savunma meselesidir.Bu birbiriyle çelişen iki durum,aynı zamanda Kıbrıs Adası'nın iki farklı açıdan stratejik ehemmiyet ve değerini açıklığa kavuşturmaktadır. #tarih #history #tarihçilik #histoire #historian #ottomanempire #germany #france #french #england #russia #turkey #italy #türkiye #cyprus #cyprusisland #island #greece #yunanistan #bookstagram #knowledge #europa #asia #berlin #moscow #paris #londra #istanbul

68 3
2 months ago

🇹🇷 Son yüzyıla damgasını vurmuş en büyük şahsiyetlerden ikisi,yan yana... Mustafa Kemal ve Enver Bey,Trablusgarp.22 haziran 1912 tarihli L'ILLUSTRATION Gazetesi. 🇬🇧 Two of the greatest personalities of the last century, side by side ... Mustafa Kemal and Enver Bey, Tripoli.L'ILLUSTRATION, 22 June 1912. 🇫🇷 Deux des plus grandes personnalités du siècle dernier, côte à côte ... Mustafa Kemal et Enver Bey, Tripoli.L'ILLUSTRATION, 22 juin 1912. #tarih #history #tarihçilik #histoire #historian #ottomanempire #germany #france #french #england #russia #turkey #türkiye #mustafakemalatatürk #ittihatveterakki #berlin #moscow #paris #londra #istanbul #enverpaşa #reformer #revolution #bookstagram #knowledge #anatolia

75 1
3 months ago

🇹🇷 26.02.1961 Köy Enstitülerinin kurucusu, Anadolu aydınlanmasının sembolü Hasan Ali Yücel'i öldü.Kendisine Türk Rönesansının "kurucu babalarından" demek yanlış olmayacaktır. 🇬🇧 02/26/1961 The founder of the Village Institutes, the symbol of Anatolian enlightenment, Hasan Ali Yücel,died.It would not be wrong to say "founding fathers" of the Turkish Renaissance. #tarih #history #tarihçilik #histoire #historian #ottomanempire #germany #france #french #england #russia #turkey #italy #osmanlı #HasanAliYücel #reformer #rönesans #renaissance #atatürk #berlin #moscow #paris #londra #istanbul #bookstagram #knowledge #europa #anatolia #anadolu

73 1
3 months ago

🇹🇷 Büyük Fatih Sultan Mehmed’den sonra oğulları Şehzade Cem Sultan ve İkinci Bayezid arasındaki taht kavgası Osmanlı tarihinin mühim hadiselerindendir.Her ikisi de farklı mizaçtaydılar. İkisi de bilgili padişahlardı, sanatlardan anlarlardı.Ne var ki bu sanat zevkleri ve birikimleri birbiriyle kesişmeyen dallardaydı. Adeta Batı-Doğu kavgasına Türk toplumunun ve saltanat çevrelerinin başladığı bir dönemdir. Cem Sultan hazin hayatı ve dramatik sonu ile devletin dış politikasına ve maliyesine de ağır yük getirdi. 🇬🇧 After the great conqueror Sultan Mehmed, the throne struggle between his sons Shehzade Cem Sultan and the Second Bayezid was one of the most important events in the Ottoman history. Both were in different temperaments. They were both knowledgeable sultans, they knew the arts. However, these art tastes and experiences were in intersecting branches. It is a period in which the Turkish-Western society and the reigns began. Cem Sultan's grave life and dramatic end of the state's foreign policy and finances have brought a heavy burden. #tarih #history #tarihçilik #histoire #historian #ottomanempire #germany #france #french #england #russia #turkey #italy #osmanlı #türkiye #istanbul #belgrade #berlin #moscow #paris #londra #monarch #bookstagram #knowledge #europa #politique

46 3
4 months ago

🇹🇷 İstanbul'un fethinden sonra Fatih,sınırsız bir otorite kazanmış ve merkezi ve mutlak imparatorluk kesinlikle kurulmuştur.İstanbul fatihi mutlak otoritesini,devlet teşkilatında,kanunlarda yaptığı yeniliklerle tam anlamıyla gerçekleştirmeye çalışmış,böylece kanun rejimi egemen olmuştur. 🇬🇧 After the conquest of Istanbul, Fatih gained an unlimited authority and the central and absolute empire was definitely established. The Istanbul conqueror tried to fully realize his absolute authority with the innovations he made in the state organization, so that the regime of law was dominant. 🇫🇷 Après la conquête d'Istanbul, Fatih acquit une autorité illimitée et l'empire central et absolu fut définitivement établi. Le conquérant d'Istanbul a tenté de réaliser pleinement son autorité absolue avec les innovations qu'il a apportées à l'organisation de l'État, de sorte que le régime de la loi soit dominant. #tarih #history #tarihçilik #histoire #historian #ottomanempire #fatih #istanbul #osmanlı #constantine #bookstagram #europa #germany #france #french #england #russia #paris #berlin #moscow #stpetersburg #

55 3
4 months ago

🇹🇷 II.Abdülhamid Dönemi Nizamiye Ordusu Süvari Binbaşı üniforması ile Medine kahramanı Fahrettin Türkkan Bey. 🇬🇧 Fahrettin Türkkan, the protagonist of Medina with the uniform of the Cavalry Major in the period of Abdülhamid. 🇫🇷 Fahrettin Türkkan, le protagoniste de Médine avec l'uniforme du major de cavalerie de la période d'Abdülhamid. #tarih #history #tarihçilik #histoire #historian #ottomanempire #germany #france #french #england #russia #turkey #italy #osmanlı #medine #islam #süvari #soldier #general #ottoman #berlin #moscow #paris #londra #stpetersburg #bookstagram

60 1
4 months ago

🇹🇷 Çakmaktaşından yapılmış hançer.Geç Neolitik dönem(MÖ.7900-7700) Kopenhag Ulusal Müzesi, Danimarka. 🇬🇧 Dagger made of the clowner. The neolithic period.Copenhagen National Museum,Denmark. 🇫🇷 Daguer fait du clowner.La période néolithique.Musée national de Copenhague, Danemark. #tarih #history #tarihçilik #histoire #historian #europa #asia #france #french #england #russia #turkey #italy #germany #chine #spain #humanity #statue #denmark #neolithic #insan #bilim #science #londra #istanbul #beijing #berlin #paris #stpetersburg #bookstagram

50 1
Next »