Photography📷 Photos & Videos

2 minutes ago

𝑺𝒐𝒖 𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎! S𝒐𝒖 𝒎𝒆𝒏𝒊𝒏𝒂 𝒔𝒐𝒖 𝒎𝒖𝒍𝒉𝒆𝒓... 𝑺𝒐𝒖 𝒇𝒆𝒍𝒊𝒛, 𝒗𝒊𝒗𝒐 𝒂 𝒗𝒊𝒅𝒂... 𝑺𝒐𝒖 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒊𝒓𝒂! ..... .... ... .. . 🍀 #photography📷 #photo #photographylovers #session #work #photoshoot📸 #woman #body #sexy #womanfitness #vouderarus #summer2019 #discoverportraits #portraitphotography #profile_vision #makeportraits #postmoreportraits #ftwotw #authentic #portraits_portugal #portrait_shot #portrait_ig #portraits_mood #bestoutfits #ports_universe #topgeres #maravilhasdogeres at Cascata do Tahiti - Gerês

30
6 minutes ago

💖 امروز از دریچه ی جدیدی عشق را دیدم عشق را در طبیعت زیبای باغ دیدم با قدم زدن میان درختان میوه عشق را لمس کردم حضور سنجاب ها، طوطی ها و پرندگان دیگر عشق را زیباتر میکرد عشق به رنگ قرمز بود امروز ولی در واقع پر از رنگهای زیبا بود عشق در کلاهی بود که بر سر داشت عشق در بوسه ی یواشکی بود که تجربه اش کردیم عشق در گاه گاه حرفهای عاشقانه ای که میان ما رد و بدل میشد، در جریان بود آغوشهای محکمی که گاهی از سر شوخی بود ولی پر ازدلتنگی و عشق بود عشق در همان عکسهای دو نفره بود عشق در همان نگاههای مخفی و یهویی بود عشق همان لحظه هایی بود که فکر میکرد و وقتی نزدیکش میشدم میگفت: "صبر کن" عشق همان لحظه های بین کارش بود که دنبال من میگشت یا صدایم میکرد، همان لحظه هایی که حواسش به من بود عشق در فضای آن باغ و لحظه لحظه هایش پر بود، تنفس اش کردم با تمام وجود 💖 💖 #عشق #دخترکزمستان #نوشتهازدخترکزمستان #عکسازدخترکزمستان #dokhtarakzemestan #writebydokhtarakzemestan #photobydokhtarakzemestan #photography📷 at Kan-کن

10